Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW
Adresy

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: młodszego asystenta / asystenta/ starszego asystenta - województwo podkarpackie

(UMOWA O PRACĘ)

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO:

 MŁODSZEGO ASYSTENTA / ASYSTENTA/ STARSZEGO ASYSTENTA

PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO MSWiA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(UMOWA O PRACĘ)

 

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA poszukuje pracownika na stanowisko: młodszego asystenta/ asystenta/starszego asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Zespołu PIS MSWiA, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów

 

Podległość służbowa: Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Warunki pracy:

 

Praca przy komputerze (poniżej 4 godzin dziennie), praca w terenie – kontakty bezpośrednie z kierownikami jednostek kontrolowanych, działania oświatowe. Praca wymaga częstych podróży służbowych.

Warunki pracy spełniają normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Posiadanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności nie dyskwalifikuje kandydata,
o ile stan jego zdrowia pozwala na realizację czynności służbowych wskazanych poniżej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

 

MŁODSZY ASYSTENT

Wykształcenie: wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań PIS MSWiA (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej)

Staż pracy: min. 1 rok, preferowany: w administracji państwowej, bądź na podobnym stanowisku.

 

ASYSTENT

Wykształcenie: wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań PIS MSWiA (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej)

Staż pracy: min. 3 lata, preferowany: w administracji państwowej, bądź na podobnym stanowisku.

 

STARSZY ASYSTENT

Wykształcenie: wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań PIS MSWiA (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej)

Staż pracy: min. 5 lat, preferowany: w administracji państwowej, bądź na podobnym stanowisku.

 

 

 

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy oraz innych regulacji prawnych związanych z działalnością PIS MSWiA;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów;
 • Obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;
 • Odporność na stres, asertywność;
 • Dyspozycyjność;
 • Gotowość do doskonalenia zawodowego;

 

Wymagania dodatkowe:

 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji przydzielonych obiektów podlegających nadzorowi sanitarnemu na określonym obszarze województwa oraz aktualizacja danych;
 • Prowadzenie kontroli sanitarnych w przydzielonych obiektach na obszarze województwa, w zakresie:
 • Zapewnienia nadzoru sanitarnego;
 • Bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym:
 • higieny środowiska;
 • higieny pracy;
 • higieny radiacyjnej;
 • higieny żywności i żywienia;
 • higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • Prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej, w zakresach jak wyżej;
 • Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska;
 • Prowadzenie dokumentacji własnej;
 • Pomoc w pracach biurowych w siedzibie Zespołu PIS MSWiA na obszarze województwa zgodnie z ustaleniami z Inspektorem;
 • Sporządzanie analiz, sprawozdań i innych dokumentów zbiorczych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) zawierający dane osobowe wskazane w art. 221§1 Kodeksu Pracy, to jest: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (w tym potwierdzony stosownymi dokumentami udział w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe), przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 4. oświadczenia kandydata.

 

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania dokumentów:

31.08.2019r. (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego)

Miejsce składania dokumentów:

Inspektorat Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wołoska 137, bud. „S”, 02-507 Warszawa,

z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Młodszy Asystent/Asystent/Starszy Asystent Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa podkarpackiego”

 

 

Metody i techniki naboru:

Rekrutacja w zależności od liczby kandydatów może być dwu- lub trzyetapowa,
z zastrzeżeniem, że etapy I i II są obowiązkowe.


I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Państwowy Inspektorem Sanitarnym MSWiA na obszarze województwa podkarpackiego lub inną wyznaczoną przez GIS MSW osobą,  możliwy test wiedzy;

III etap – rozmowa z Głównym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.

Dokumenty nie podlegają zwrotowi do kandydatów, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 845-70-49 wew. 103

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu

©1999-2019 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu