Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW
Adresy

Nabór na stanowisko asystenta - 0,5 etetu, woj. lubelskie

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA
PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO NA OBSZARZE  WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA poszukuje pracownika na stanowisko asystenta w Zespole Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze
woj. lubelskiego

 

Wymiar etatu: 1/2

  • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: województwo lubelskie

Podległość służbowa: asystent podlega bezpośrednio Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu MSWiA na obszarze województwa lubelskiego.

 

Warunki pracy:

 

Praca przy komputerze (poniżej 4 godzin dziennie), praca w terenie – kontakty bezpośrednie
z kierownikami jednostek kontrolowanych, działania oświatowe. Praca wymaga częstych podróży służbowych.

 

Warunki pracy spełniają normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Posiadanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności nie dyskwalifikuje kandydata,
o ile stan jego zdrowia pozwala na realizację czynności służbowych wskazanych poniżej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

·         Prowadzenie kontroli sanitarnych w przydzielonych obiektach na obszarze województwa, w zakresie:

o   Zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

o   Bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym:

Ø  higieny środowiska,

Ø  higieny pracy;

Ø  higieny radiacyjnej;

Ø  higieny żywności i żywienia;

Ø  higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

·         Prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej, w zakresach jak wyżej;

·         Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska,

·         Udział w: dochodzeniach epidemiologicznych, opracowywaniu ognisk zatruć pokarmowych;

·         Prowadzenie dokumentacji własnej,

·         Pomoc w pracach biurowych w siedzibie Zespołu PIS MSWiA na obszarze województwa  zgodnie z ustaleniami z Inspektorem

·         Sporządzanie analiz, sprawozdań i innych dokumentów zbiorczych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe II stopnia mające zastosowanie w realizacji zadań PIS MSWiA (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej) plus dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA (specjalizacja, studia podyplomowe).

Staż pracy: min. 3 lata, preferowany: w administracji państwowej, bądź na podobnym stanowisku.     

Pozostałe wymagania niezbędne:

·         bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy,  oraz innych regulacji prawnych związanych z działalnością PIS MSWiA;

·         umiejętność stosowania prawa w praktyce;

·         umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;

·         umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów;

·         obsługa komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych;

·         odporność na stres, asertywność;

·         dobra organizacja pracy;

·         umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

·         kultura osobista, komunikatywność,

·         dyspozycyjność (wyjazdy służbowe);

·         dokładność;

·         gotowość do doskonalenia zawodowego.

 

Wymagania dodatkowe:

·         Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, udział w kursach i szkoleniach;
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • oświadczenia kandydata: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji; o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomoc-nym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania dokumentów:

16.02.2018r.

Miejsce składania dokumentów:

Inspektorat Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wołoska 137, bud. „S”, 02-507 Warszawa,

z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Asystent - lubelskie”

 

Metody i techniki naboru:

Rekrutacja w zależności od liczby kandydatów może być dwu- lub trzyetapowa,
z zastrzeżeniem, że etapy I i II są obowiązkowe.


I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata (Inspektorat PIS MSW w Warszawie).

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA na obszarze woj. lubelskiego lub/i inną wyznaczoną przez GIS MSWiA osobą;

III etap – rozmowa z Głównym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.

Dokumenty nie podlegają zwrotowi do kandydatów, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 845-70-49 wew. 103

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

•              administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA z siedzibą w Warszawie (02-507), ul Wołoska 137

•              Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w postępowaniu kwalifikacyjnym PIS MSWiA i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

•              posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

•              podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Pliki do pobrania

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu

©1999-2018 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu