Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW
Adresy

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. epidemiologii

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. EPIDEMIOLOGII

w PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Specjalisty ds. epidemiologii w Wydziale Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego w Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Inspektoratu PIS MSWiA

Podległość służbowa: specjalista podlega bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego

 

Warunki pracy:

 

Praca przy komputerze ( powyżej 4 godzin dziennie), praca biurowa, sporadyczne delegacje .

 

Warunki pracy spełniają normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Posiadanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności nie dyskwalifikuje kandydata,
o ile stan jego zdrowia pozwala na realizację czynności służbowych wskazanych poniżej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Prowadzenie spraw związanych z szeroko pojętą epidemiologią i higieną, a zwłaszcza:

 

 1. Analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych.
 2. Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych.
 3. Rejestracja, opracowywanie i analiza ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych.
 4. Opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze kraju.
 5. Tworzenie procedur postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych i innych zdarzeń o charakterze epidemicznym.
 6. Sprawowanie bieżącego nadzoru, oceny działań mających na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
 7. Opracowywanie i ocena stanu sanitarnego ZOZ MSW
 8. Sprawowanie nadzoru nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi.
 9. Gromadzenie, weryfikacja i dokonywanie analizy danych dotyczących wykonywania szczepień ochronnych funkcjonariuszy oraz pracowników resortu.
 10. Współpraca z innymi jednostkami w ww. zakresach merytorycznych.
 11. Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych.
 12. Dokonywanie analizy i oceny publikowanych aktów prawnych dotyczących spraw epidemiologii i higieny.
 13. Opracowywanie dokumentów z zakresu realizacji ww. zakresów merytorycznych.
 14. Przygotowywanie wytycznych, materiałów edukacyjnych, prowadzenie szkoleń dla pracowników PIS MSW w ww. zakresie merytorycznym.
 15. Sporządzanie analiz, sprawozdań i innych dokumentów zbiorczych

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie: Studnia wyższe II°. tytuł zawodowy lekarza lub magistra o odpowiednim kierunku np. zdrowie publiczne, pielęgniarstwo; ponadto wskazane są: specjalizacja w dziedzinie medycyny mająca zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe) mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Staż pracy: min. 5 lata, preferowany: w administracji państwowej, bądź na podobnym stanowisku.     

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 

bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oraz innych regulacji prawnych związanych z działalnością PIS MSW;

 • znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów;
 • obsługa komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
 • odporność na stres, asertywność;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • kultura osobista, komunikatywność,
 • dyspozycyjność (wyjazdy służbowe);
 • dokładność;
 • gotowość do doskonalenia zawodowego.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, udział w kursach i szkoleniach;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenia kandydata: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji; o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomoc-nym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania dokumentów:

28.07.2017r.

Miejsce składania dokumentów:

Inspektorat Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wołoska 137, bud. „S”, 02-507 Warszawa,

z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Główny specjalista ds. epidemiologii - WKiNS”

 

Metody i techniki naboru:

Rekrutacja w zależności od liczby kandydatów może być dwu- lub trzyetapowa,
z zastrzeżeniem, że etapy I i II są obowiązkowe.


I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata (Inspektorat PIS MSW w Warszawie).

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Naczelnikiem WKiNS lub/i inną wyznaczoną przez GIS MSWiA osobą;

III etap – rozmowa z Głównym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.

 

Dokumenty nie podlegają zwrotowi do kandydatów, po zakończeniu postępowania

kwalifikacyjnego zostaną protokolarnie zniszczone.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

•              administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA z  siedzibą w Warszawie (02-507), ul Wołoska 137

•              Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  postępowaniu kwalifikacyjnym PIS MSWiA i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

•              posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

•              podanie  danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu

©1999-2018 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu