Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW
Adresy

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór na stanowisko Sekretarza/Sekretarki

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO

Sekretarki/Sekretarza

w Inspektoracie Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA

 

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA poszukuje pracownika na stanowisko sekretarki/sekretarza w Inspektoracie Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w Warszawie.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1, umowa o pracę na okres próbny od dnia 01.06.2017 do dnia 31.08.2017 (z możliwością przedłużenia)

 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Inspektoratu PIS MSWiA ul. Wołoska 137, bud „S” na terenie CSK MSWiA.

 

Podległość służbowa: Naczelnik Wydziału Ogólnego.

 

Warunki pracy:

Praca w biurze, przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie).

 

Warunki pracy spełniają normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie: średnie

 

Pozostałe wymagania:

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, punktualność, operatywność, samodzielność, komunikatywność i terminowość w działaniu;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • Odporność na presję czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Lojalność, etyka zawodowa, poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki;
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • Umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów archiwalno – kancelaryjnych, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przyjmowania skarg i wniosków;
 • Znajomość elektronicznych systemów obiegu dokumentacji (mile widziana znajomość e-Dok);
 • Odbycie kursów/szkoleń w zakresie obsługi sekretariatu;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Prawo jazdy kategorii B.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompleksowa obsługa sekretariatu, w tym ustalanie kalendarza Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA, zarządzanie skrzynką odbiorczą e-mail;
 • Prace biurowe związane z bieżącymi potrzebami firmy, w tym prowadzenie niektórych rejestrów;
 • Sporządzanie pism, prezentacji i innych dokumentów, w tym raportów, zestawień i sprawozdań na potrzeby Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA, niekiedy również na potrzeby Wydziału Ogólnego, wspieranie innych Wydziałów;
 • Obsługa spotkań GIS MSWiA;
 • Koordynacja przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów (terminowość) oraz współpraca z w/w komórkami;
 • Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Zastępowanie pracownika Kancelarii Ogólnej;
 • Obsługa urządzeń biurowych;
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, udział w kursach i szkoleniach;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenia kandydata:
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania dokumentów:

12.05.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego urzędu pocztowego)

Miejsce składania dokumentów:

Inspektorat Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wołoska 137, bud. „S”, 02-507 Warszawa,

z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Sekretariat”.

 

Metody i techniki naboru:

Rekrutacja w zależności od liczby kandydatów może być dwu- lub trzyetapowa,
z zastrzeżeniem, że etapy I i II są obowiązkowe.


I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Naczelnikiem Wydziału Ogólnego lub inną wyznaczoną przez GIS MSW osobą, ew. test wiedzy;

III etap – rozmowa z Głównym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.

Dokumenty nie podlegają zwrotowi do kandydatów, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 845-70-49 wew. 103

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA z  siedzibą w Warszawie (02-507), ul Wołoska 137
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  postępowaniu kwalifikacyjnym PIS MSWiA i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie  danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu

©1999-2018 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu