Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW
Adresy

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór na stanowisko STARSZEGO ASYSTENTA - małopolskie

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO

STARSZEGO ASYSTENTA PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO MSWiA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA poszukuje pracownika na stanowisko: Starszego Asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa małopolskiego.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Inspektoratu PIS MSWiA, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków.

 

Podległość służbowa: Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa małopolskiego.

 

Warunki pracy:

 

Praca przy komputerze (poniżej 4 godzin dziennie), praca w terenie – kontakty bezpośrednie z kierownikami jednostek kontrolowanych, działania oświatowe. Praca wymaga częstych podróży służbowych.

 

Warunki pracy spełniają normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Posiadanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności nie dyskwalifikuje kandydata,
o ile stan jego zdrowia pozwala na realizację czynności służbowych wskazanych poniżej.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie: wyższe drugiego stopnia, specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań PIS MSWiA lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań PIS MSWiA.

Staż pracy: min. 5 lat, preferowany: w administracji państwowej, bądź na podobnym stanowisku.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy oraz innych regulacji prawnych związanych z działalnością PIS MSWiA;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów;
 • Obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;
 • Odporność na stres, asertywność;
 • Dyspozycyjność;
 • Gotowość do doskonalenia zawodowego;

 

Wymagania dodatkowe:

 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji przydzielonych obiektów podlegających nadzorowi sanitarnemu na określonym obszarze województwa oraz aktualizacja danych;
 • Prowadzenie kontroli sanitarnych w przydzielonych obiektach na obszarze województwa, w zakresie:
 • Zapewnienia nadzoru sanitarnego;
 • Bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym:
 • higieny środowiska;
 • higieny pracy;
 • higieny radiacyjnej;
 • higieny żywności i żywienia;
 • higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • Prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej, w zakresach jak wyżej;
 • Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska;
 • Prowadzenie dokumentacji własnej;
 • Pomoc w pracach biurowych w siedzibie Zespołu PIS MSWiA na obszarze województwa zgodnie z ustaleniami z Inspektorem;
 • Sporządzanie analiz, sprawozdań i innych dokumentów zbiorczych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, udział w kursach i szkoleniach;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenia kandydata:
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania dokumentów:

28.04.2017r. r. (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego)

Miejsce składania dokumentów:

Inspektorat Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wołoska 137, bud. „S”, 02-507 Warszawa,

z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Starszy Asystent Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa małopolskiego”.

 

Metody i techniki naboru:

Rekrutacja w zależności od liczby kandydatów może być dwu- lub trzyetapowa,
z zastrzeżeniem, że etapy I i II są obowiązkowe.


I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Państwowy Inspektorem Sanitarnym MSWiA na obszarze województwa małopolskiego lub inną wyznaczoną przez GIS MSW osobą, test wiedzy;

III etap – rozmowa z Głównym Inspektorem Sanitarnym MSWiA.

Dokumenty nie podlegają zwrotowi do kandydatów, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 845-70-49 wew. 103

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

•             administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA z  siedzibą w Warszawie (02-507), ul Wołoska 137

•             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  postępowaniu kwalifikacyjnym PIS MSWiA i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

•             posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

•             podanie  danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu

©1999-2018 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu