Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

Strona znajduje się w archiwum.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA MSWiA

powołanie, historia, zadania, rozwój

Zadania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA zostały po raz pierwszy określone w § 20 Dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. Nr 37, poz. 160/, w brzmieniu:

Art. 20. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego – każdy w swoim zakresie działania – określają:
organy właściwe do wykonywania zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zasady wykonywania tych zadań w obrębie obiektów pozostających w zarządzie wojska lub służby bezpieczeństwa publicznego oraz w jednostkach i przedsiębiorstwach wojskowych i służby bezpieczeństwa publicznego, jak również organy właściwe do wydawania zarządzeń sanitarnych i sposób ich wydawania w stosunku do żołnierzy czynnej służby wojskowej i pracowników służby bezpieczeństwa publicznego,
w porozumieniu z Ministrem Zdrowia – zasady współdziałania organów wojskowych i bezpieczeństwa publicznego z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dekret przewidywał, że zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest:
1)  
wykonywanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
2)  
zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz zwalczanie tych chorób;
3)  
popularyzowanie zasad higieny oraz zapobiegania chorobom.
Dekret był pierwszym po II wojnie światowej aktem prawnym regulującym powołanie i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym zadania sanitarne w swojsku i organach bezpieczeństwa publicznego. Nie ustalono aktu prawnego, wynikającego z delegacji dekretu, regulującego powołanie organu sanitarnego do wykonywania zadań sanitarnych w organach bezpieczeństwa publicznego. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że zadania sanitarne powierzono organom służby zdrowia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

 
Dnia 14 marca 1985 r. została uchwalona ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. Nr 12, poz. 49/, która anulowała dekret z 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W art. 20 tej ustawy utrzymany został przepis o organach Inspekcji w resorcie obrony narodowej i resorcie spraw wewnętrznych w brzmieniu:

Art. 20. 1. W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują odpowiednio Wojskowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych, każdy w swoim zakresie działania, określają organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
na terenie podległych im obiektów orazów rejonów zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.
Ustawa z 1985 r. była wielokrotnie nowelizowana, w tym również w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA. I tak:
1)  
w 1992 r. zmieniono zakres realizacji zadań na:
a)  
tereny obiektów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz rejonów zakwaterowania przejściowego oddziałów i pododdziałów Policji,
b)  
w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.
Kompetencje Inspekcji nie obejmowały zakładów opieki zdrowotnej MSWiA z uwagi na fakt, ze struktura Inspekcji była w strukturze służby zdrowia MSWiA i zgodnie z KPA Inspekcja nie mogła kontrolować ZOZ-ów (sprzeczność interesów);
W 1993 Minister Spraw Wewnętrznych wydał zarządzenie Nr 130 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych /Dz. Urz. MSW Nr 6, poz. 121). Inspekcję usytuowano w strukturze służby zdrowia MSW, bez tworzenia odrębnej struktury Inspekcji.
2)  
w 1996 r. w nowelizacji ustawy dot. UOP określono, że:
„Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Szefem Urzędu Ochrony Państwa określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Inspekcję Sanitarną MSWiA na terenie obiektów Urzędu Ochrony Państwa oraz w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.”
3)  
w 1997 r. w nowelizacji enumeratywnie wyliczono rodzaje jednostek, w których Inspekcja MSW miała realizować zadania sanitarne, tj.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Urząd Ochrony Państwa, pododdziały zwarte Policji, funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej;
Nowelizacja ta jeszcze bardziej, niż w 1996 r., zawęziła podmiotowo zakres działania Inspekcji Sanitarnej MSWiA

Zarządzeniem Nr 44 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. określono, że zadania Inspekcji Sanitarnej MSWiA realizować będzie w centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zarządzenie przekroczyło znacznie zakres podmiotowy Inspekcji określony w nowelizacji ustawy. Realizację zadań sanitarnych powierzono Centralnemu Zarządowi Służby Zdrowia MSWiA, Zespołom Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA w województwach oraz powołanym Inspektorom Sanitarnym w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSWiA, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu. Spowodowało to prawne wyłączenie inspektorów w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru w jednostkach organizacyjnych, w których pełnili służbę lub byli zatrudnieni. Praktycznie z formalno-prawnego punktu widzenia z nadzoru sanitarnego została wyłączona cała służba zdrowia MSWiA Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe, Straż Graniczna,  Biuro Ochrony Rządu. Stan taki został utrzymany do 2000 r.

 W 2000 r. w związku z reformą organów administracji państwowej, w tym jednostek ochrony zdrowia, zlikwidowany został Centralny Zarząd Służby Zdrowia MSWiA, wykonujący zadania Inspekcji Sanitarnej MSWiA, a w jego miejsce powołany został Departament Inspekcji Sanitarnej i Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA. W tej sytuacji zarządzeniem nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia22 września 2000 r. w sprawie powołania państwowej jednostki budżetowej – Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powołano Inspekcję Sanitarną MSWiA (tworzenie samodzielnej jednostki budżetowej Inspekcja Sanitarna MSWiA rozpoczęto a dniem 01 grudnia 2000 r.). W maju 2000 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2000 r w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji /Dz. U. Nr 46, poz. 541/. Rozporządzenie to, ze względu na zapis ustawowy z 1997 r., ograniczało kompetencje Inspekcji Sanitarnej MSWiA tylko do niektórych jednostek resortu spraw wewnętrznych, w tym wyłączało z nadzoru sanitarnego całą resortową służbę zdrowia, pomieszczenia ministerstwa oraz szereg innych obiektów.
W 2002 r. w Sejmie RP dyskutowana była sprawa utrzymania Inspekcji Sanitarnej MSWiA. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że ze względu na specyfikę jednostek resortu spraw wewnętrznych i obrony narodowej, podobnie jak w innych krajach zachodnich, w tym NATO, celowe jest pozostawienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA i Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. W znowelizowanej ustawie przywrócono nazwę Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA i określono na nowo zakres kompetencyjny Inspekcji Sanitarnej MSWiA. Zapis art. 20 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA otrzymał treść:

Art. 20. 1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansowana z budżetu państwa.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra,
na terenie zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu,
uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej Inspekcji.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Szefem Urzędu Ochrony Państwa określa w drodze rozporządzenia organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie obiektów Urzędu Ochrony Państwa oraz w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.”

Na podstawie tej nowelizacji ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji /Dz.U. Nr 192, poz. 1614/, które uregulowało organizację oraz zasady realizacji zadań.
W 2002 i 2006 r. przeprowadzone nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakazały objęcie nadzorem sanitarnym, oprócz jednostek resortu spraw wewnętrznych i innych obiektów na terenie jednostek resortu, także jednostek organizacyjnych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Aktualnie ustawowy zapis dotyczący Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /
tj. Dz.U. 2011 Nr 212, poz. 1263/ posiada brzmienie:

Art. 20. [Sytuacje szczególne]

1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podmiotach leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, finansowana z budżetu państwa.

§

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

1) na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra,

2) na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

3) w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu

- uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej Inspekcji.

§

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej Inspekcji.

 

 Tworzenie i rozwój Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA

Do grudnia 2000 r., pomimo ustawowych regulacji prawnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA jako samodzielny organ nie istniała. Zadania Inspekcji realizowali pracownicy usytuowani w strukturach organizacyjnych resortowej służby zdrowia. Jedynym elementem Inspekcji była Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna MSWiA usytuowana w strukturze resortowej służby zdrowia w Warszawie. Stacja ta miała wykonywać czynności związane z nadzorem sanitarnym w jednostkach resortu – na terenie całego kraju. Od 1997 r. wyznaczeni byli terenowi Inspektorzy Sanitarni, również usytuowani w strukturach organizacyjnych resortowej służby zdrowia. Funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA pełnił Dyrektor Centralnego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA. W 1999 r., w ramach reformy administracyjnej Państwa, Centralny Zarząd Służby Zdrowia MSWiA oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną MSWiA rozformowano.

Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA, jako samodzielną jednostkę organizacyjną, podporządkowaną Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczęto praktycznie organizować od dnia 1 grudnia 2000 r. Cały 2001 r. poświęcony był na organizowanie działalności Inspekcji na terenie całego kraju oraz nabór kandydatów do pracy. Z końcem 2001 r. zakończono proces organizacji jednostki. Utworzono przedstawicielstwa Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na terenie 16 województw. Przedstawicielstwa terenowe usytuowane zostały w większości w wynajętych pomieszczeniach w Zakładach Opieki Zdrowotnej MSWiA w poszczególnych miastach wojewódzkich.

Aktualnie, w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w poszczególnych województwach funkcjonują Zespoły Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, kierowane przez Państwowych Inspektorów Sanitarnych MSW na obszarze województw. W zależności od ilości nadzorowanych pod względem sanitarnym obiektów resortowych poszczególne Zespoły Inspekcji w województwach liczą od 3 do 11 pracowników. Ok. 40% pracowników zatrudnionych jest poza siedzibami Państwowych Inspektorów Sanitarnych MSW – w miarę możliwości – stosownie do usytuowania nadzorowanych obiektów.
Zespoły Inspekcji nadzorują pod względem sanitarnym ponad 5.500 jednostek (komórek) organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz innych podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie tych jednostek.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW przeprowadzają rocznie ponad 7.300 kontroli sanitarnych w nadzorowanych jednostkach oraz ok. 3.500 szkoleń oświatowo-zdrowotnych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW zatrudnia ok. 85 pracowników, w większości na pełnych etatach. Niemal 100%  pracowników posiada wykształcenie wyższe oraz dodatkowe wykształcenie specjalistyczne niezbędne do realizacji zadań sanitarnych.

Realizację zadań sanitarnych reguluje kilkadziesiąt ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także szereg przepisów Unii Europejskiej. Wszyscy pracownicy PIS MSW zobowiązani są do dokładnej znajomości przepisów prawnych regulujących problematykę sanitarną, z uwagi na fakt nadzoru obiektów na określonym terenie we wszystkich zakresach działalności Inspekcji. Znajomość tak dużej ilości aktów prawnych powoduje konieczność zorganizowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, celem osiągnięcia przez nich wysokiego profesjonalizmu. Dlatego też szkolenie pracowników Inspekcji jest jednym z priorytetowych celów. Stosowane są różnorakie formy szkoleń, organizowanych wewnętrznie przez Inspekcję i zewnętrznie , przez specjalistyczne instytucje. Pracownicy PIS MSW uczestniczą w kursach, seminariach, zjazdach, na których omawiana jest tematyka sanitarna. Wielu spośród pracowników instytucji należy do specjalistycznych towarzystw lekarskich i innych medycznych.
Wszyscy pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, z racji samodzielnej realizacji zadań poza siedzibą struktur organizacyjnych, wyposażeni są w komputery przenośne oraz telefony komórkowe. Część pracowników, zamieszkałych poza miastami wojewódzkimi, wyposażona jest w drukarki do komputerów przenośnych. Do dojazdu do nadzorowanych obiektów (z zasady na terenie kilku powiatów) pracownicy wykorzystują publiczne środki komunikacji lub własne środki transportu (ze zwrotem kosztów eksploatacji własnych pojazdów).

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu

©1999-2020 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu