Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, a także lokalizację siedziby Inspektoratu PIS MSWiA (CSK MSWiA, obecnie jednoimienny szpital zakaźny) przedłużył decyzję o prowadzeniu pracy zdalnej do dnia 3 kwietnia 2020. 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW, działająca na mocy art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. (tj. z dnia 31 sierpnia 2011 r. Dz. U. Nr 2012, poz. 1263 z późn. zm), została powołana zarządzeniem Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie powołania państwowej jednostki budżetowej – Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA z 2000 Nr 4, poz. 28). Utworzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW nastąpiło z dniem 1 grudnia 2000 r.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW działa na podstawie Statutu nadanego zarządzeniem Nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. SWiA z 2019.10).

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW realizuje zadania związane ze sprawowaniem:
  1. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (opiniowanie pod względem sanitarnym projektów budowy, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń realizowanych w nadzorowanych jednostkach oraz dopuszczenie w/w obiektów do bieżącego użytkowania);
  2. bieżącego nadzoru sanitarnego (prowadzenie kontroli sanitarnych i zadań oświatowo-zdrowotnych) w zakresie: higieny środowiska, higieny służby i pracy, higieny radiacyjnej, higieny wypoczynku i rekreacji, higieny żywienia i żywności, higieniczno-sanitarnych warunków, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (w tym: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu), na terenie: podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW realizuje zadania przy pomocy Inspektoratu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW z siedzibą w Warszawie oraz Zespołów Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW na obszarze poszczególnych województw.©1999-2020 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu